Stowarzyszenie Historyczne Sudety - Strona Główna

ul. Hetmańska 2A
58-316 Wałbrzych

--------------------
poczta@stowarzyszenie-sudety.pl

SHS

 

Stowarzyszenie Historyczne Sudety

  KRS 0000480330

 

 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych. Siedzibą stowarzyszenia jest Wałbrzych. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.  Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników Celem Stowarzyszenia jest  badanie  przeszłości, działań i wytworów ludzkich,  zjawisk  minionych epok, poprzez krytyczną interpretację ich pozostałości i świadectw, w celu  dotarcia do faktów historycznych.
 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
    a)  Przygotowywanie legalnych, jawnych akcji eksploatacyjnych opartych o niezbędne określone prawem wymagania;
  b)  Współpracę z instytucjami państwowymi, muzeami, innymi stowarzyszeniami, organami administracji rządowej, samorządami  terytorialnymi,                   organizacjami
         ochrony przyrody i  środowiska naturalnego oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą;
    c)  Przekładanie administracji rządowej, samorządowej oraz innym podmiotom postulatów 
          i opinii wynikających z działalności Stowarzyszenia;
   d)  Kreowanie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością poszukiwawczą;
   e)  Podejmowanie zgodnej z prawem działalności mającej na celu ochronę wszelkich śladów i świadectw historii regionów i kraju;
   f)  Uzupełnianie i wzbogacanie kolekcji muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych badań eksploracyjnych;
   g)  Piętnowanie grabieżczej, nielegalnej eksploracji, dewastowania historycznych miejsc pamięci i wszelkiej działalności szkodliwej dla dóbr dziedzictwa
        kulturowego;
   h)  Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji realizowane wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
        prawa.

 

Uwaga !

W celu poprawnego korzystania ze strony zalecane jest stosowanie najnowszych zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz zaktualizowanego oprogramowania Java.